כתיבה

 

עג. מרשם תרופות, מכתב הפניה לחדר מיון או פרטים רפואיים חשובים של חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה, אם הם עלולים להישכח או להתחלף בהעדר רישום, מותר אמנם לכותבם, אבל אסור לכתוב דברים שאינם נוגעים במישרין לרפואתו של החולה (כגון מהי קופת החולים או חברת הביטוח אליה הוא משתייך, וכן תאריך ושעת קבלתו אם אלו אינם נחוצים לטיפול בו). גם יש לצמצם ולכתוב רק את ההכרחי ביותר אשר בלעדיו לא ניתן לעשות את הדרוש להצלת החולה, ואין להוסיף אף אות אחת - גם לא נקודה בסוף המשפט 121. גם בכתיבת מספרים יש איסור דאורייתא 122 וכן בכתיבה בשיטת הקצרנות 123 ואם ניתן לעשות כל זאת על ידי גוי, עדיף. וראה לעיל סע' ה.

 

עד. גם את הדרוש לצרכי החולה שיש בו סכנה יש להשתדל לכתוב בשינוי, דהיינו ביד שמאל 124, אם אין הזמן בהול. ואם עקב הכתיבה בשינוי עלול לחול עיכוב בטיפול בחולים אחרים שיש בהם סכנה, יכתוב כדרכו 125. וראה לעיל סע' ה.

 

עה. אין להשתמש במחשב לכתיבת פרטים של חולה, אפילו אם המחשב פועל עוד מלפני השבת, משום איסור בונה וכל שכן שאין להדפיס ממנו 126. ובחולה שיש בו סכנה (או ספק סכנה), כשנחוץ למצוא פרטים מאישפוז קודם, מותר להציג על מסך המחשב את פרטי האישפוז. מוטב להשאיר את המתשב מופעל מלפני שבת. את המסך "מאפילים", דהיינו מורידים את עוצמת האור עד שהמסך חשוך, ובשעת שימוש מאירים שוב את המסך ע"י סיבוב כפתור, ויעשה זאת בשינוי 127. ואם מופעלת תוכנה אוטומטית שמקרינה על המסך צורות שונות לצורך הגנה על המסך כשאינו בשימוש זמן-מה, אין כמובן צורך ל"האפיל" את המסך. אם המחשב אינו מופעל ואין גוי שיפעיל אותו, יפעילנו בשינוי, דהיינו בגב אצבעו או בגב ידו. ואם נמצא גוי, יבקש ממנו לעשות פעולות אלו אם אכן הן נחוצות.

 

עו. אין להשתמש במכשיר הקלטה ("טייפריקורדר") לשם הקלטת פרטים על חולה, אלא אם כן מדובר בחולה שיש בו סכנה או ספק סכנה והקלטת הפרטים עליו בשבת חשובה לטיפולו. מאידך, מותר להאזין להקלטת פרטים של חולה. יבקש מגוי להפעיל את מכשיר ההקלטה או יפעילהו בשינוי (גב האצבע או גב היד), וישאירו מופעל בגמר השמיעה 128. אם אין ההקלטה עומדת להתקיים ואחרי שבת יחזרו ויקליטו על הקיים, מותר להשתמש בה גם עבור חולה שאין בו סכנה 129, אם המכשיר כבר מופעל או יופעל על ידי גוי.

 

עז. אסור מדין תורה לכתוב בשבת על בשר ידו, כפי שעושים לפעמים ביום חול 130.

 

 

121. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סע' מח.

122. תוספות יום טוב, שבת פי"ב משנה ג. שולחן ערוך הרב או"ח סי' שמ סע' ח.

123. יסודי ישורון חלק ה עמ' סז.

124. או"ח סי' שמ משנה ברורה ס"ק כב (ז).

125. או"ח סי' שכח סע' יב ברמ"א. ועוד עיין שם במשנה ברורה סי' שו ס"ק מז וביאור הלכה ד"ה בכתב שלהם. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שמ סע' ו (עמ' רמו).

126. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק ס"ו הערה ריא ובנשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שמ ס"ק א (עמ' נה).

127. שמעתי  מהגרש"ז  אויערבאך  זצ"ל וממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, כי בפעולה זו, אמנם נכנס יותר זרם ומאיר יותר, אבל החוט כבר מלובן כולו ולכן אין כאן איסור הבערה, גם לדעת החזו"א.

128. ראה נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שמ ס"ק א (עמ' נז) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

129. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

130. רמב"ם הלכות שבת פי"א הלכה ט"ז.