מומר לחילול שבת

 

עט. יהודי העובר עבירות לתיאבון, מחללין עליו את השבת לפי הצורך 133.

 

133. או"ח סי' שכט משנה ברורה ס"ק ט. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הע' א.