הוצאת מכשירים מרשות לרשות

 

פ. רופא שאיחר בעבודתו בבית החולים ביום ששי והגיע זמן שהקהילה מקבלת עליה את השבת - ואפילו כשהוא עצמו טרם התפלל - חייב לרוקן את כיסיו מכל דברי המוקצה (כגון: כסף, עט וכו') 134. סיים עבודתו ועומד לחזור לביתו בשבת, במקום שאין עירוב, יוודא שלא נשאר שום דבר בכיסיו, כדי שלא ייכשל בהוצאה מרשות לרשות 135. אם יש ברשותו חפצי ערך ואין לו בבית החולים מקום בטוח שיכול להשאירם בו עד למוצאי השבת, וכמו כן אין עירוב במקום, יוציאם כלאחר יד 136, כגון שיניחם מתחת לכובעו או בתוך נעלו או בין מלבושיו אשר הוא לובש 137.

 

פא. רופא שהגיע למשמרתו בשבת ושכח להוציא מהחלוק שלו כל חפץ של מוקצה, כגון עט או פנס, ינער אותו מהכיס או ילבש הלוק אחר 138.

 

פב. מכשירי רפואה - כגון סטטוסקופ, וכל דבר שהרופא נוהג לישא אתו תוך כדי עבודתו - אין להוציאם מרשות לרשות במקום שאין עירוב, אלא אם כן הדבר נחוץ לשם טיפול בחולה שיש בו חשש סכנה. אם אפשר, ישתדל להוציאם שלא בדרך הרגילה. אם יש חשש סביר שהרופא יזדקק למכשירים אלה לצורך טיפול בחולה אחר שיש בו סכנה, מותר אף להתזירם לביתו 139.

 

פג. רופא הנמצא בכוננות בשבת רשאי לצאת מרשות לרשות כאשר מכשיר "איתורית" מחובר לחגורתו בחיבור קבוע כך שהוא חלק בלתי נפרד מהחגורה, והוא יוצא לדבר מצוה כגון להתפלל או לשיעור תורה 140. האיתורית עצמה אינה מוקצה ובמקום שיש עירוב מותר לטלטל אותה בכיסו או בחגורתו לפי הצורך וכדרך שהוא עושה ביום חול 141.

 

פד. חולה שאין בו סכנה, שומר תורה ומצוות, המשתחרר בשבת לביתו מחדר-מיון או ממרפאה, בחוץ-לארץ (במקום שאין בו עירוב), וזקוק למכתב-שחרור (ראה הפרק "מכתב שחרור", לעיל סעיף ע) או למירשם לצורך קבלת טיפול בהמשך השבת, מותר לרופא לתת לו את המסמך המבוקש (לאחר שנכתב בידי גוי), ובלבד שיזכיר לו לחולה לשאת אותו בשינוי. ומה טוב אם יימצא גוי שיקנה עבור החולה את התרופה בבית המרקחת ויביאנה לביתו (ויקבל את שכר הטרחה ואת דמי התרופות במוצאי שבת).

            חולה יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, גם לו יאמר הרופא שקיים איסור לטלטל מרשות לרשות, אך אין הרופא עובר על איסור "לפני עור" בעצם נתינת התעודה בידי חולה זה 142.

                       

פה. מותר לרופא להוציא מרשות לרשות ביום-טוב - במקום שאין עירובי חצרות - את מה שהוא צריך כדי לבדוק או לטפל בחולה שאין בו סכנה, והוא שיוציא אותם בשינוי 143.

 

 

134. או"ח סי' רנב סע' ז.

135. שם משנה ברורה ס"ק נו.

136. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. וראה באו"ח סי' שא סע' לג, מחלוקת מרן והרמ"א אם אסור או מותר להוציאם, דרך שינוי, מרשות לרשות.

137. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סע' נד.

138. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

139. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' י.

140. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

141. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

142. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א בהסתמך על מה שכתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספרו מנחת שלמה סי' לה. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' קסג ס"ק ב (עמ' פב).

143. ראה שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סע' כד ו-כה והערה צ. וראה לעיל חלק או"ח סי' תקיח ס"ק א.