טלפון

 

פו. רופא שבביתו מצלצל הטלפון, מותר לו להרים את השפופרת, שמא מתקשרים אליו בשביל חולה שיש בו סכנה. וטוב יעשה אם ישנה מן הדרך הרגילה בהרמת השפופרת מן העריסה ובהחזרתה אליה 144, כגון שירים את השפופרת במרפקו ואם אי אפשר, ירים את השפופרת ביחד עם אדם אחר, ואם הוא לבדו - ירימו בשתי ידיו 145. אינו חייב לצמצם במלים ולשקול כל מילה אם יש בה צורך (כפי שחייב לעשות בכתיבה), אלא יאמר מה שנחוץ בענין החולה, ואף מותר לומר בגמר השיחה "תודה רבה", "שבת שלום", וכדומה 146.

 

פז. מותר וראוי לטלפן ולהזמין נהג מונית גוי מאשר לנסוע במכוניתו-הוא, גם אם עושה כן רק כדי שהנהג הגוי גם יחזיר אותו לביתו. עדיף לנהוג כך כיון שאין בו אלא איסור אחד של חילול שבת בידי יהודי מה שאין כן בנהיגה במכונית שבכל רגע של נסיעה עושה כמה וכמה הבערות אש (במנוע) 147. וראה להלן סע' צו.

 

פח. רופא כונן הנמצא בבית רחוק מבית החולים, מותר לו לטלפן לבית החולים כדי לשאול רופא תורן למצבו של חולה שיש בו סכנה. גם מותר לו לטלפן כדי לשאול על בעיות אפשריות בקשר עם חולים שבסכנה, וזאת רק אם אינו סומך על הרופא התורן שיזעיקנו אם תתעורר בעיה כזו 148. את השפופרת ירים בשינוי (ראה לעיל סעיף פו).

 

144. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סע' מז.

145. שם סע' מ. וראה לעיל חלק או"ח סי' שמז ס"ק א שעדיף בשינוי יותר מ"שנים שעשאוה". וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ז סי' כ ס"ק ג.

146. שם סע' מא. וראה בנשמת אברהם כרך א סי' שלח ס"ק א (עמ' רמב).

147. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' סט והערה קמט.

148. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.