נסיעה

 

פט. מותר לרופא לנסוע במכוניתו כדי לטפל בחולה שיש בו סכנה וידאג להוציא או לנטרל מבעוד יום את הנורה הנדלקת עם פתיחת דלת המכונית. לא עשה כן, מותר לפתוח את הדלת כדי לנסוע, ויוציא או ינטרל את הנורה כדי שלא תידלק לכשיצא מהמכונית 149. אפילו אין עירוב במקום, מותר לו להביא מן הבית אל המכונית את רשיונות הרכב והנהיגה ושאר ניירות שבלעדיהם אין לנהוג, וישתדל להוציאם כלאחר יד (דהיינו יתנם בין מלבושיו, מתחת לכובעו או בתוך נעלו). בתום הנסיעה ישאיר את מפתחות המכונית והניירות הנ"ל בתוכה. אם יש חשש שעלול להיגרם בשל כך הפסד, שתיגנב המכונית וכדומה, יש מקום להתיר גם להוציא את המפתחות ממתג ההתנעה (switch) ובלבד שיעשה כן כלאחר יד. ומותר לעשות כן אפילו אם בשל כך כבות נורות שונות 150. במקום שיש בו עירוב, מותר לטלטל מפתח התנעה של המכונית שאפשר לפתוח בו גם את דלתה 151.

 

צ. בזמן הנהיגה ינהג כרגיל כפי שנוהג ביום חול, ואפילו כשקיים רק חשש רחוק לגרימת תאונת דרכים 152.

 

צא. אין לכבות אורות המכונית בגמר הנסיעה אלא אם כן יש סיכוי שיצטרך לחזור ולנסוע לצורך חולה שיש בו סכנה שהרי אי-כיבוי הפנסים עלול לגרום להורקת המצבר, ולא יהיה אפשרי להניע עוד את המנוע.

            אחרי חניה, כיון שעצם הדבר שהמכונית נשארת עם מנוע הממשיך לפעול, וכן אפילו אם כבה את המנוע אך השאיר את דלת המכונית פתוחה כדי לא לכבות האור שבתוכה עם סגירת הדלת (במקרה שאין אפשרות להוציא או לנטרל את הנורה), קיימת סכנה שמא יכנס ילד ויגרום לתאונה (או כל חשש סכנה אחר), יש מקום להתיר כיבוי של המנוע בסיבוב המפתח, ובלבד שיעשה זאת בשינוי 153.

 

צב. מותר לרופא לנסוע אל משמרתו בבית חולים ולחזור ממנה (ראה סע' צו), עם נהג גוי, אם אמנם הדרך ארוכה ואין הוא יכול ללכת ברגליו אל בית החולים 154.

 

צג. רופא (האמור להיות תורן בשבת) הגר בקרבת בית החולים ומוזמן להתארח בשכונה רחוקה מבית החולים, כך שיצטרך עקב זה לנסוע למשמרתו בשבת עם נהג גוי, מותר לו בכל זאת להתארח בשבת בשכונה הרחוקה. אך אם מוזמן למקום הנמצא במרחק הגדול מ12- מיל (כ- 11.5 ק"מ או כ7- מייל) מגבול העיר, אין לו להתארח שם בשבת שיש לו בה תורנות. כמו כן, אסור לרופא תורן הגר בקרבת בית החולים לעבור לדירה הנמצאת במקום אחר המרוחק מבית החולים יותר מ- 12 מיל מגבול העיר, על דעת לבוא למשמרתו בשבת, אפילו אם כל כוונתו לנסוע עם נהג גוי 155.

            מאידך, רופא כונן שקוראים לו רק כדי לייעץ או לטפל בחולה שיש בו סכנה, מותר לו להתארח או לגור גם במקום המרוחק יותר מ12- מיל, שהרי כלל לא בטוח שאכן יצטרך לבוא לבית החולים, ואם יצטרך לבוא לצורך חולה שיש בו סכנה, רשאי גם לנסוע לבית החולים תוך כדי חילול שבת דאורייתא. לאחר גמר הטיפול אין לו לחזור לביתו המרוחק יותר מ12- מיל מגבול העיר, ואפילו ע"י נהג גוי 156.

                       

צד. יסע עם נהג גוי כדי לטפל ביהודי שהוא חולה שאין בו סכנה. גם יבקש מהנהג הגוי להוציא מחצרו או מביתו אל תוך המכונית את כל מה שהוא צריך לקחת אתו עבור הטיפול בחולה וכן להכניסם אחרי כן אל תוך חצרו או ביתו של החולה. ישתדל שהנהג יקבל תשלומו אחר השבת, (ואפילו אם לצורך זה יצטרך להבטיח לו "טיפ" הגון) אבל לא ישלם לו מעות בשבת עצמה. ואם הנהג דורש את התשלום לאלתר, רצוי לתת משכון. אין לו משכון לתת לנהג, או שהלה אינו מסכים לקבל משכון, ואין גם גוי אחר שישלם לנהג את המגיע לו - יראה לו לנהג את מקום המעות כדי שיקח בעצמו. ואם גם זה אי אפשר, מותר לשלם לו, אבל אל לו לקבל בשבת את עודף הכסף מידו, וודאי אסור לו לבקש קבלה על התשלום כי אין בזה משום צורך התולה 157.

 

צה. מותר לרופא יהודי לנסוע בשבת בתוך העיר בכל כלי תחבורה המופעל על ידי גוים על מנת להגיע לחולה, אפילו אין בו סכנה, אם אמנם הדרך ארוכה ואין הוא יכול ללכת אל בית החולה ברגל. וכשם שמותר לו לנסוע בתחבורה זו אל בית החולה, כך מותר לו גם לחזור הביתה בדרך זו 158. וכן יכול לנסוע בדרך זו כדי לטפל בחולה גוי, אך בתום הטיפול אסור לו לחזור לביתו תוך חילול שבת כלשהו159. ובתחבורה ציבורית שאינה נוסעת במיוחד עבורו, יש להקל בצורך גדול גם לחזור, ויבקש מגוי לשלם עבורו 160. אם הוא נקרא לחולה גוי השוכב בבית החולים, יבקר גם חולה יהודי השוכב במחלקתו כדי לוודא שמקבלים הטיפול המתאים, ויחזור הביתה עם נהג גוי 161.

 

צו. אסור לרופא שנסע במכוניתו-הוא כדי לטפל בחולה יהודי שיש בו סכנה, לנסוע חזרה לביתו אלא אם כן קיים חשש קרוב שיזדקקו לו בביתו לטיפול בחולה מסוכן אחר 162. וראה בנשמת אברהם 163 מה שכתבתי בשם השו"ת אגרות משה 164 והגרש"ז אויערבאך זצ"ל. ואם נסע עם נהג גוי, מותר לו אף לחזור עמו לביתו, אם ביתו נמצא בתוך תחום שבת ממקום הישוב שאליו הגיע, אפילו אינו חוזר אלא משום נוחיותו. ולכתחילה אף מותר לו לטלפן ולהזמין נהג מונית גוי, ולא לנסוע במכוניתו שלו, גם אם יעשה כן רק כדי שהנהג הנכרי גם יחזיר אותו לביתו 165.

 

צז. מותר לרופא לנסוע כדי לטפל בחולה גוי שיש בו סכנה ויעדיף לעשות זאת על ידי נהג גוי. מאידך, אחר שעסק בריפוי של חולה גוי, אסור לו לחזור למקומו, אפילו עם גוי 166 אלא אם כן יתכן שיזדקקו לרופא כדי לטפל במקרה אחר של חולה שיש בו סכנה, או שיש חולה יהודי, אף שאין בו סכנה, הזקוק לטיפולו 167. ואם הוא נקרא לחולה גוי השוכב בבית החולים, יבקר גם חולה יהודי ששוכב במחלקתו כדי לוודא שמקבלים הטיפול המתאים, ויחזור הביתה עם נהג גוי 168.

 

צח. ומה טוב אם יהיה לרופא קשר עם חברת מוניות (של גוים), כך שיוכל לקבל מונית מיד וישלם להם רק בתום השבת, או שישתמש בגוי קבוע כנהגו למשך כל השבת.

 

 

149. ראה שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע'נד.

150. סופו משום תחילתו באיסור דרבנן - כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

151. שמירת שבת כהלכתה פרק כ סע' עז. ועיין שם סע' פג והערה ער.

152. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

153. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. וראה שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' נח-ס.

154. ראה שם פרק ל"ח סע' יג ופרק מ סע' כב ו-סט. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שכט ס"ק ז          (עמ' רכג) וכרך ד חלק או"ח סי' שכט ס"ק א (עמ' מד).

155. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א כי הרי לדעת הרמב"ם יש איסור תורה לצאת מחוץ ל- 12 מיל.

156. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א

157. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ח סע' יג.

158. שם.

159. שם הערה מז.

160. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א והסכים אתו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

161. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

162. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' סט.

163. כרך ד חלק או"ח סי' שכט ס"ק א (עמ' מד).              

164. או"ח חלק ד סי' פ.

165. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' סט.

166. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ח הערה מז ופרק מ הערה מב, עיין שם טעמו.

167. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א והסכים אתו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

168. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.