בית חולים

 

צט. רופא שומר מצוות שיש לו תורנות בבית חולים בארץ - אל יחליפנה עם מחלל שבת או גוי, ויש לו שכר מאת ה'. ואם הרופא נמצא בבית-חולים בחוץ-לארץ, חייב הוא להחליף עם גוי את התורנות שלו, ולא יעבוד הוא בשבת, אף אם יצטרך לשלם כסף לגוי או לעשות תורנות כפולה במשך השבוע 169. ואם יש במחלקתו גם חולים יהודים, ואפילו רק יהודי אחד 170, מוטב שלא להחליף עם גוי 171.

 

ק. חולה שיש בו סכנה הצריך לעבור בשבת בדיקה או ניתוח, שלגביהם חייב הוא לחתום על טופס הסכמה כדרך שחייבים בימות החול - אסור לבקש ממנו שיחתום על טופס כזה בשבת, וצריך הרופא להסתפק בהסכמתו בעל פה בפני שני עדים 172.

 

קא. חולה שחומו נמוך מאד וזקוק לחימום גופו, מוגדר כחולה שיש בו סכנה ומותר להשכיב אותו על מזרון חימום כשלצורך זה צריכים לחבר את המזרון לשקע חשמלי

שבקיר 173.

 

קב. חולה העלול ליפול ממיטתו מותר להרכיב בשבת מעקה בצידי המיטה כדי למנוע נפילתו 174.

 

קג. חולה מבולבל התולש את צינור העירוי או את הזונדה דרכם הוא מקבל אוכל או טיפול, מותר לקשור את ידיו למיטה בשבת בקשר מעל קשר. ומותר לנהוג כך גם בחולה שאין בו סכנה כי אין הקשר עומד להתקיים. וכן מותר לפתוח את הקשר כשיש צורך לטפל בחולה 175.

 

קד. יום-טוב שחל להיות בערב שבת, מוטב להמתין ואל יעבור על איסור קל, מלאכה ביום-טוב, אם אין ודאות שעקב ההימנעות מטיפול ביום-טוב יגיע החולה לידי סכנה בשבת. אבל אם ודאי הוא, שלמחרת היום יהיה בו משום פיקוח נפש, מוטב לחלל את היום-טוב, שאין בו אלא איסור לאו, ולא להמתין עד שיגיע למצב של פיקוח נפש בשבת 176.

 

קה. בתי חולים שקיימות בהם דלתות הנפתחות ונסגרות בכוח חשמלי, אם הרופא צריך להיכנס כדי לטפל בחולה שיש בו סכנה, יעשה זאת מיד, אך אם הזמן אינו בהול ינסה להיכנס ביחד עם גוי כך שהגוי הוא שגורם לפתיחת וסגירת הדלת 177.

 

קו. מותר לעלות ולרדת במעלית מיוחדת לשבת הפועלת באופן אוטומטי, עולה ויורדת לעתים מזומנות וגם הדלת נפתחת ונסגרת מאליה מבלי שיהא צורך לעשות בה כל פעולה שהיא 178. רופא הצריך לטפל בחולה שאין בו סכנה, מותר לו להשתמש במעלית המופעלת על ידי גוי ואפילו אם הגוי יפעילה במיוחד בשבילו 179. מאידך, אין לרופא להשתמש במעלית המופעלת על ידי יהודי עבור חולה שאין בו סכנה 180, אבל במקרה של פיקוח נפש שזמנו בהול מותר לרופא להשתמש בכל מעלית, לפי הצורך.

 

קז. מותר להשתמש במדרגות נעות כשהן פועלות באופן אוטומטי 181.

 

קח. מותר לטלטל בין כותלי בית החולים, בין בארץ ובין בחוץ-לארץ ואפילו אם לא עשו עירוב חצרות 182.

 

 

169. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' כג.

170. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שמירת שבת כהלכתה חלק ג הערה על פרק מ סע' כג.

171. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה סה**, וראה שם טעמו.

172. וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' כא.

173. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

174.  שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

175. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

176. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הערה קג. וראה לעיל חלק או"ח סי' שכח ס"ק א.

177. ראה בנשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' רעח ס"ק א (עמ' יט).

178. שמירת שבת כהלכתה פרק כ"ג סע' מט.

179. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

180. שמירת שבת כהלכתה פכ"ג סע' נא.

181. שם סע' נב.

182. נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שע ס"ק א (עמ' סג) בשם פוסקי דורנו.