לפני השבת

 

קט. מיום ד' בשבוע ואילך אסור לעשות מעשה שכתוצאה ממנו יווצר מצב של פיקוח נפש ויהיה צורך בחילול שבת. ולכן, אם יש צורך בניתוח שאינו דחוף, אם רק אפשר הדבר, יש לקובעו לראשית השבוע. ואם יש לרופא יום קבוע לניתוחים רק באותם הימים, הרי זה מותר 183. ובדיעבד, כאשר נעשה הניתות, שלא כדין, סמוך לשבת, מותר לחלל את השבת בכל צורכי החולה שבסכנה 184.

 

קי. חייב הרופא להכין מבעוד יום כל דבר שיצטרך לו בשבת לצורך החולה שיש בו סכנה, ואסור לו לסמוך על כך שיהא מותר לו לחלל את השבת אם לא הכין מבעוד יום. וגם אם עתה אין כאן חולה שיש בו סכנה, אבל עלול להתהוות מצב של פיקוח נפש, כמו בביתו ובבית חולים, מן הראוי להכין מבעוד יום כל דבר שאפשר להכינו, שמא יזדמן בשבת חולה שיש בו סכנה, ויהיה צורך לחלל שבת עבורו 185.

 

חולה שאין בו סכנה

                       

קיא. אסור לרופא לחלל את השבת במלאכה גמורה האסורה מן התורה, עבור חולה שאין בו סכנה, אפילו סכנת אבר, כל שברור שלא תתפתח מזה סכנה לכל הגוף.

 

אשר לעשיית צרכי החולה בדבר שאין בו אלא איסור דרבנן:

מקרה שיש בו סכנת אבר (שודאי אין בו סכנת כל הגוף - ראה לעיל סע' ח) - מותר לעשות כל דבר הכרוך באיסור דרבנן הצריך לרפואתו גם מבלי לשנות מהרגיל בימות החול.

מקרה שאין בו סכנת אבר - מותר לעבור על איסור דרבנן רק אם הדבר ייעשה בשינוי ממה שרגיל לעשות בימות החול. ואם אי אפשר לשנות מהרגיל - יעשנו על ידי גוי, ורק אם אין גוי - יעשנו הרופא אף בלי שינוי 186.

                       

קיב. אין כל הבדל בין שבת ליום-טוב לגבי טיפול בחולה שאין בו סכנה, וכל מה שאסור לעשות בשבת אסור לעשותו גם ביום-טוב 187.

 

קיג. כל שמותר ליהודי לעבור על איסור דרבנן לצורך רפואתו של חולה שאין בו סכנה, מותר לו לעשותו גם אם נמצא גוי במקום 188.

 

קיד. חולה שיש לו דלקת באוזן החיצונה, אסור לעשות בשבת פתילה מצמר גפן ולהכניסה לתוך האוזן, אבל אם דוחס את צמר הגפן כמות שהוא לתוך האוזן, מותר 189. אם לחולה כאבים שבגללם נחלש כל גופו ויש פתילות מוכנות מבעוד יום, מותר לטבול את הפתילה בתרופה ולהכניסה לתוך האוזן.

                       

 

183. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הערה צז.

184. שם סע' לג.

185. שם סע' לד.

186. שם פרק ל"ג סע' ב.

187. שם סע' כד.

188. שם פרק ל"ח סע' ד.

189. שם פרק ל"ד סע' ט.