תשלום עבור טיפול בשבת

 

קטו. אין היתר לקהת תשלום (או כל תמורה אחרת) בשבת אפילו מנכרי, וגם לא ידבר עם החולה בעניני השכר 190. גוי שהביא לרופא כסף לתשלום חובו, מותר לו להרשותו להניחו על שולחנו בביתו או במשרדו, אך אסור לו ליגע בו וגם לא יערוך עמו את החשבון 191.

 

קטז. אחרי צאת השבת מותר לקבל תשלום עבור טיפול שנתן בשבת 192.

 

 

190. שם פרק כ"ח סע' נו ו-סז.

191. יסודי ישורון חלק ה עמ' ק.

192. או"ח סי' שו משנה ברורה סוף ס"ק כד. שמירת שבת כהלכתה פרק כ"ח סע' סז.