לימוד רפואה

 

קיז. רופא, ודאי שמותר לו לעיין בספרי רפואה וללמוד בהם משום חכמה וגם יש בזה משום מצוה 193. וכן מותר לו להיות נוכח בחדר הניתוחים בעת ביצוע ניתוח וגם מותר לדון בזה עם המורה 194. לעומת זאת, סטודנט לרפואה צריך להחמיר 195 ואסור לו אפילו לעבור על איסור דרבנן כדי להתלמד להיות

רופא 196.

 

קיח. אין לרופא לעשות בשבת שום פעולה למטרות מחקר - כגון לקיחת דם או דגימת נוזלים אחרים, אך במקרה הצורך מותר לבקש מגוי לעשות דבר הקשור במחקר גם אם קיים רק ספק אם תצמח ממנו תועלת לחולה עצמו או לחולה אתר 197. לעומת זאת, מותר לערוך ניסויים לצורך הטיפול בחולה שיש בו סכנה, גם אם תועלתם של נסיונות אלו מוטלת בספק לגבי חולה זה, ואפילו כאשר נסיונות אלו קשורים בחילול שבת באיסורי תורה 198.

 

 

193. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לב אברהם חלק ב עמ' יח בהערה על פרק י"ג סע' ג. וראה בבאר היטב סי' שז ס"ק כ.

194. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

195. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, נשמת אברהם כרך א או"ח סי' שז הערה 8 (עמ' קמג).

196. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, נשמת אברהם כרך ג חלק אהע"ז סי' ד ס"ק ה (עמ' לו).

197. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

198. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' לו. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שכח ס"ק ת (עמ' קע), ובכרך ד יו"ד סי' קנה ס"ק ב (עמ' קב).