נרות שבת

 

קיט. רופא או רופאה, השוהים בבית החולים בליל שבת, ואין מי שמדליק עבורם נרות שבת בביתם, חייבים, משום כבוד שבת, להדליק בברכה נרות שבת בבית החולים 199. ואם מדליקים עבורם בביתם, יוצאים ידי חובתם מדין כבוד שבת, ואילו מדין עונג שבת יש להם לדאוג שיהיה נר בכל מקום ששוהים שם 200 ומותר גם לברך עליו 201. אולם הנרות שמדליקים צריכים להיות ארוכים במידה כזו שאפשר יהיה ליהנות לאורם בבואם לחדרם אחרי תחילת ליל השבת 202.

 

קכ. רשאים רופאה או רופא להדליק בברכה בחדר האוכל במקום שייהנו מאור הנר, ולדעת מרן השו"ע 203 רק אחד יברך, ורופאה קודמת לרופא. אולם החיוב להדליק נרות מוטל על כל אחד ואחד, ולפיכך צריך שישתתף בדמי הנרות עם זה המדליק בחדר האוכל, ואז גם ידליק בחדרו (דהיינו בחדר השינה) בלי ברכה. ואם לא השתתף - ידליק בחדרו בברכה 204.

            אם הנהלת בית החולים דואגת לקיים מצות הדלקת נרות בחדר אוכל, פטורים האוכלים שם מלהדליק 205.

                       

קכא. אין אפשרות להדליק במקום האכילה, יש להדליק בברכה במקום

השינה 206 או במקום אחר ששוהה שם 207. הנרות שמדליק צריכים להיות ארוכים במידה כזאת שאפשר יהיה ליהנות לאורם בבואו לחדרו אחרי תחילת ליל השבת 208.

 

קכב. גם ביום-טוב חייבים להדליק נרות ומברכים עליהם 209. לא הדליקו לפני כניסת החג, ידליקו בלילה בברכה אבל רק על ידי העברת אש מאש אחרת המצויה כבר 210, ויש להיזהר שלא לכבות את הגפרור או דבר אחר בו מעבירים את האש 211, אלא יניחוהו בנחת על הרצפה או מקום אחר (שאין בו סכנת דליקה) עד שיכבה מאליו.

 

קכג. אי אפשר להדליק נרות שעוה או שכח להכינם, ידליק נרות חשמל אך לא יברך על הדלקה זו כי קיימת מחלוקת גדולה באחרונים אם ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נרות חשמליים 212 וספק ברכות להקל 213. וראה בשמירת שבת כהלכתה 214 שכותב שיברך על הדלקה זו. וראה שם 215 בדעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שעדיף להדליק פנם המופעל ע"י מצבר רגיל מלהדליק אור חשמל. ואם הם כבר דלוקים צריכים לכבותם ולחזור ולהדליקם לשם

המצוה 216. וביום-טוב, ידליק נרות חשמל לפני כניסת החג.

 

 

199. בן איש חי שנה ב פ' נח סע' ה. שמירת שבת כהלכתה פרק מה סע' י.

200. או"ח סי' רסג משנה ברורה ס"ק ב ו-כח.

201. משנה ברורה שם ס"ק לב וביאור הלכה ד"ה בחורים.

202. משנה ברורה שם ס"ק ל.

203. או"ח סי' רסג סע' ח.

204. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק מ"ה סע' ט.

205. או"ח סי' רסג סע' ז ומשנה ברורה ס"ק לג.

206. או"ח שם סע' ו ומשנה ברורה ס"ק כט.

207. ערוך השולחן סי' רסג ס"ק ד.

208. משנה ברורה שם ס"ק ל.

209. או"ח שם סע' ה וסי' תקיד סע' יא ומשנה ברורה ס"ק מח.

210. או"ח סי' תקב משנה ברורה ס"ק ד.

211. או"ח סי' תקיד סע' א.

212. ראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' רסג ס"ק ג (עמ' קח).

213. שו"ת יביע אומר חלק ב או"ח סי' יז.

214. פרק מ"ג סע' ד.

215. הערה כב.

216. שם סע' לב.