הפרשת תרומות, מעשרות וחלה

 

קלו. אין להפריש תרומות ומעשרות או חלה, בין בשבת ובין ביום-טוב 264. רופא הנוהג להפריש תרומות ומעשרות מכל אוכל שהוא מקבל, והוא הדין לגבי חלה, יעשה "תנאי" (ראה סעיף קלט) בערב שבת או ערב יום-טוב כדי להתיר את ההפרשה בשבת או ביום-טוב 265. ומוסיף מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: ולא מועילה עשיית תנאי רק לגבי פירות שלו או אפילו של חבירו, אם אמנם רוב פירות המקום מעושרים, עכ"ל.

 

קלז. פירות ארץ ישראל שנגמרה מלאכתם בארץ ישראל חייבים בתרומות ומעשרות גם בחוץ-לארץ ולכן יש להיזהר להפריש מבעוד יום או על פי "תנאי" (ראה סעיף קלט).

 

קלח. לא הפריש חלה מבעוד יום ממאפה שנילוש ושנאפה בחוץ-לארץ, יאכל תחילה ואחרי כן יפריש החלה במוצאי היום 266. וכשמשייר, צריך לשייר מעט יותר משיעור חלה כדי שיוותרו שיריים לאחר שיפריש את החלה 267, וראה בשמירת שבת כהלכתה 268. ויניח את החלק המשואר עד למוצאי השבת או היום-טוב (ואם סועד בחדר האוכל יקח עמו את החלק לחדרו כדי שאכן יוכל להפריש ממנו חלה) ובמוצאי היום יפריש חלה מן החלק המשואר 269.

 

קלט. נוסח ה"תנאי" בקצרה: כל מה שאני עתיד להפרישו מחר, יהיה לתרומות ומעשרות ולחלה ויחול הפדיון כדין 270.

 

 

 

264. או"ח סי' שלט סע' ד וסי' תקכד סע' א.

265. שמירת שבת כהלכתה פרק י"א הערה צו. נשמת אברהם כרך ב יו"ד סי' שלא ס"ק ז (עמ' רד).

266. יו"ד סי' שכג.

267. רמ"א שם.

268. פרק ל"א סע' מא.

269. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. ולא יברך - שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

270. שמירת שבת כהלכתה פרק י"א סע' כג.