דברים המיוחדים לכל יום טוב

 

ראש השנה

 

קנב. כל מה שאסור לעשות לצורך חולה ביום-טוב ראשון - אם אין בו אלא איסור דרבנן - מותר לעשותו ביום-טוב שני של גלויות. לעומת זאת, בראש השנה אין הדין כן, וכל מה שאסור מדרבנן לעשותו עבור חולה ביום הראשון אסור גם ביום השני, בין בארץ ובין בחוץ-לארץ 309.

 

קנג. רופא העסוק בטיפול בחולים פטור, מעיקר הדין, מלשמוע תקיעת שופר. אך אם יכול להיפנות מעיסוקו כדי לשמוע שלושים קולות 310, יעשה זאת, גם אם טרם התפלל שחרית או מוסף 311.

 

קנד. רופאה ודאי שאינה חייבת - בזמן שהיא עסוקה בטיפול בחולים - להפסיק כדי ללכת ולשמוע התקיעות 312. עם זאת, כיון שכבר קיבלו הנשים על עצמן מצוה זו, אזי אם היא יכולה להיפנות מעיסוקיה כדי לשמוע שלושים קולות, תעשה כן.

 

קנה. אין לאכול לפני ששמע תקיעת שופר 313, אך רופא העסוק בעבודתו ולא יוכל להיפנות כדי לקיים מצוה זו עד שעה מאוחרת ביום וקשה לו אם לא יאכל, רשאי לקדש ולאכול לאחר שיתפלל תפלת שחרית, ולפחות יברך את ברכת התורה ויקרא פרשה ראשונה של קריאת שמע 314.

 

קנו. רופא שבעת התקיעות נקרא לטפל בחולה שיש בו סכנה או חשש סכנה חייב לצאת מיד, אפילו באמצע התקיעות הראשונות, ובכך אף לא ישמע שלושים קולות. במשך היום, לכשיתאפשר לו, ישמע שלושים קולות ולפחות את יתרת הקולות משלושים הקולות הראשונים שטרם הספיק לשמוע 315, וזאת ללא ברכה שכן כבר שמע ברכה טרם שנקרא אל החולה.

 

קנז. זמנה של תפלת מוסף כל היום 316, ולכתחילה עד סוף שבע שעות מהיום 317. רופא שעקב עבודתו אינו יכול להתפלל במנין אלא ביחידות, לא יתפלל תפלת מוסף אלא לאחר שלש שעות ביום, וכן יזהר שלא לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר ביחידות אלא לאחר שלש שעות של היום 318.

 

קנח. בליל שני של ראש השנה מברכים ברכת שהחיינו בקידוש, ולכתחילה יש להקפיד שבשעה שמקדש יהיה לפניו פרי חדש על השולחן או שיהיה לבוש בבגד חדש (שעליו מברכים שהחיינו), ויכוון לצאת ידי חובת הברכה על הפרי או על הבגד בברכת שהחיינו שבקידוש 319. ויאכל את הפרי החדש לאחר שיאכל לפחות כזית (27 גרם) מפרוסת המוציא 320. ויברך ברכת שהחיינו אף אם אין לו לא פרי חדש ולא בגד תדש 321.

 

קנט. גם רופאה המדליקה נרות ביום-טוב שני של ראש השנה תנהג כבסעיף הקודם ותאכל מהפרי החדש רק אחרי שתאכל מפרוסת המוציא 322. ותדליק סמוך לקידוש ממש כדי שתאכל את הפרי מיד לאחר מכן 323.

 

קס. רופא המדליק נרות של יום-טוב יברך שהחיינו בזמן שמקדש. רופאה שבירכה שהחיינו בזמן הדלקת הנרות לא תחזור ותברך שהחיינו אם היא מקדשת לעצמה לאחר מכן 324.

 

 

309. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"א סע' כז ו-כח.

310. או"ח סי' תקפח סע' ב וסי' תקצ סע' ב.

311. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

312. סי' תקפט סע' ג.

313. סי' תרצב מגן אברהם ס"ק ז ומשנה ברורה סוס"ק טו.

314. מהא דשמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' מה.

315. סי' תקפח סע' ב.

316. סי' תקצא סע' ח.

317. או"ח סי' רפו סע' א.

318. משנה ברורה שם ס"ק טו.

319. סי' תר סע' ב ומשנה ברורה ס"ק ב.

320. שמירת שבת כהלכתה פרק מז סע' מד בהערה *.

321. שולחן ערוך שם.

322. שמירת שבת כהלכתה שם הערה **.

323. שם פרק מד הערה יד.

324. כף החיים סי' תקיד ס"ק קיב.