יום הכיפורים

 

קסא. רופא העסוק בטיפול בחולים ואינו יכול להתפלל במנין או אפילו ביחידות, ישתדל לפחות לברך ברכות התורה ויקרא את הפרשה הראשונה של קריאת שמע 325, ויאמר וידוי קצר 326: "חטאנו, עוינו, פשענו". אם בידיו זמן נוסף, יגיד את הוידוי הבא 327:

 

"אנא השם, חטאתי, עויתי, פשעתי לפניד ועשיתי כך וכך,

והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה".

 

            אם ברשותו זמן רב עוד יותר יברך ברכות התורה, יקרא קריאת שמע ויתפלל לפחות תפלת שמונה עשרה אחת במשך היום עם הוידוי הרגיל, או הוידוי הקצר, כדלעיל.

                       

קסב. רופא שבמוצאי יום הכיפורים היה עסוק מכדי להבדיל או לשמוע הבדלה מאדם אחר, יבדיל בהקדם האפשרי עד השקיעה שלמחרת היום. ועל הנר מברך רק אם מבדיל במשך הלילה של מוצאי היום. אם חל יום הכיפורים בשבת - מבדיל והולך עד סוף יום שלישי בשבוע (ללא בשמים וללא נר) 328.

 

 

325. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' מה.

326. לשון הרמ"א סי' תרז סע' ג ומשנה ברורה ס"ק יב.

327. לשון הרמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א.

328. שמירת שבת כהלכתה פרק סב סע' כו.