שבועות

 

קעו. ראה סעיף קסח לגבי ברכת שהחיינו בליל יום-טוב שני של גלויות.

 

חול המועד

 

קעז. מותר לעשות כל מה שדרוש לצורך רפואתו של חולה, גם עבור חולה שאין בו סכנה, ואפילו אינו חש אלא מיחושים בעלמא או שרצונו לשמור על בריאותו 360.

 

קעח. לעומת מה שנאמר בסעיף הקודם, רצוי שלא להזמין חולה למרפאה - והוא הדין למרפאת שיניים - במשך חול המועד, אם המדובר בבדיקה שגרתית בלבד 361.

 

קעט. אמנם אין להשתמש בחול המועד במחשב, וכל שכן במדפסת 362, אבל לצורך חולה, ואפילו חולה שאין בו סכנה - מותר, וכדין מלאכת אוכל נפש ומכשיריה 363.

 

קפ. במשך חול המועד מותר להמשיך בעבודת מחקר שכבר הוחל בה לפני כן, אם אמנם הפסקת העבודה במשך כל החג תגרום להפסד. אין להכין מאמר לפרסום אפילו כטיוטה 364.

 

 

360. או"ח סי' תקלב סע' ב ומשנה ברורה ס"ק ה. שמירת שבת כהלכתה פרק סו סע' כ.

361. שמירת שבת כהלכתה שם הערה פח. שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' עח.

362. שמירת שבת כהלכתה שם הערה ריא. וראה בנשמת אברהם כרך ד חאו"ח סי' שמ ס"ק א (עמ' נז).

363. מהא דשמירת שבת כהלכתה שם.

364. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.