מבוא העמק

הקדמת העורך

בברכת הטוב והמטיב נודה לשוכן מרומים על שזכינו להגיש לפני מרנן ורבנן את הכרך הראשון של שו"ת עמק-הלכה (אסיא) - הלכות רופאים ורפואה. עמל של שנים רבות מוגש לפני המעיין בשבעת שערי העמק. ראשיתו בעמלם של ת"ח יושבי על מידין, שעמלו רבות להוציא מתחת ידם דבר מתוקן, בעידודו וזירוזו של הגרי"מ בוימל שליט"א וקרן עמק הלכה שבהנהלתו. סופו בעבודת עריכה "ארוכה מארץ מדה" שנעשתה במכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים.

במסגרת שיקולי העורך השתדלנו לבחור במאמרים בעלי יחוד מתוך החומר הרב שנאסף ונמסר לעריכה. קדימה ניתנה לנושאים שטרם נידונו באריכות בספרות הפוסקים או לסקירות הלכתיות המשרתות את המעיין בסידור הדברים וקירוב הרחוקים. שלא כמקובל עלינו בעריכת ספרי אסיא, נמנענו, ברוב שערי העמק, ממאמרים מדעיים ורפואיים. היוצאים מן הכלל היו מאמרים רפואיים חדישים בנושא העישון, שכן ההלכה במקרה זה קשורה קשר בל ינתק במציאות הרפואית, וכדברי החפץ חיים שהובאו בעמ' 308-307. כותבי מאמרים אלו ידועים כרופאים יראי שמים וחוקרים מעולים, הנמצאים בחזית המחקר הרפואי החדיש.

השער הראשון בספר דן באמונה ונאמנות. אמונתו של החולה המתפלל לבוראו גם בעת פניתו לרופא בשר ודם, "ונאמנותו של הרופא ע"פ ההלכה. השער השני דן בבעיות מוסר רפואי של חיים ומוות. כאן לא תמיד ניתן לבחור ב"החמרה מספק", שהרי החמרה בכיון אחד מהוה קולא בצד השני, וחיי אדם עומדים על שתי כפות המאזנים. השער השלישי עוסק בסודיות רפואית ובהתחייבויות הנוגדות של הרופא לציבור מחד ולחולה מאידך, ואף לאינטרסים נוגדים של החולה עצמו. שער ד' עוסק בקצרה במספר סוגיות באורח חיים, הלכות מועד ושבת, כאשר רוב החומר הקשור לנושאים אלו, יפורסם בע"ה בכרך השני של עמק הלכה. השער החמישי דן בנושאים בסיסיים ויסודיים בהלכות חולי נפש. למרות השכיחות הגבוהה של מחלות נפש קשות באוכלוסיה העולמית (כולל זו שלנו), מעטים דנו בהגדרות ובמשמעויות של מצבים אלו בזמן הזה. שער זה תורם רבות כהתחלה צנועה. בשער השישי - סדר נשים, מתפרסמים מספר מאמרים החשובים כיום לכל מורה הוראה. בראש השער הדפסנו את הקדמתו להלכות נדה של הר"ר פרופ' א.ס. אברהם, מחבר ספרי נשמת אברהם על שו"ע או"ח, יו"ד, וספרי לב אברהם על הלכות חולים רופאים ורפואות. השער השביעי בו מסתיים כרך זה, עוסק בהלכות עישון הסיגריות לאור הידע הרפואי המעודכן. בסופו הובא מאמרו הקצר של הגר"א נבנצל על זמן החיוב בעבירת רציחה הנעשית על ידי קיצור חיים.

אין ספר זה מתיימר להיות פוסק הלכות, ולכן בכל שאלה מעשית יש לפנות למורה הוראה מוסמך. ויה"ר שנזכה "ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".