הרב יצחק זילברשטיין

האם מותר או רצוי לגלות לחולה על מחלתו האנושה?

שאלה:

חולה אנוש ציוה על בנו שיספר לו את כל האמת אודות מצבו, האם יגלה לו או לא?

 

תשובה:

תחילה יש לברר אם הגילוי יזיק לאב, או לא. במידה והדבר יזיק, אין על הבן למלא את מבוקשו של האב. וכשם שמצינו במסכת בבא מציעא (דף צ) ש"לא תחסום שור בדישו" לא נאמר בבהמה המתרזת, משום שהתורה באיסור החסימה נתכונה לטובת הבהמה ולא כשהדבר הוא לרעתה, כך גם במצות כבוד אב, אין לכבד את רצונו כשהדבר יזיק לו.

ובעצם השאלה אם לגלות לחולה את מצבו, בספר "בצל החכמה" אוסר זאת משום שבמסכת הוריות (דף י"ג) נאמר שאדם יכול להודע על ידי סימנים מסויימים אם ישוב מדרכו לביתו לשלום, אם לאו, והגמרא מיעצת שאדם לא ישתמש במבחן זה משום שמתוך טעות עלול לחשוב שהסימנים מראים לרעה, ואז ירע מזלו באמת. מסביר "בצל החכמה" עפ"י רבינו בחיי בספר דברים שהתפלה להשי"ת מסוגלת לשנות את הטבע, ואדם המאבד את התקוה ובא לכלל יאוש מפסיד את דרך הצלתו מתוך התפלה, כך גם אם ידע החולה את מצבו הנואש ירע מזלו ויפסיק להתפלל, עד כאן דבריו.

לענ"ד נראה שיש קצת לחלק, שהגמרא במסכת הוריות דנה באדם בריא ופתאום יודע לו על מותו הקרב, ירע מזלו, אבל בנידוננו בחולה אשר בלבו פנימה ודאי מכרסם הספק, קיימת דעה בין הרופאים שהספק גרוע מהודאי. והדבר צריך לבון רב, כי בפשטות כפי הנאמר במשלי הרי "רוח איש יכלכל מחלהו", ואם יודע לו שמצבו נואש ודאי שרוחו הנכאה תקרב מיתתו, ולכן אף שישנם דעות המצדיקות לגלות לחולה את מצבו, כדי שיוכל לסדר צוואה על נכסיו או כדי שישוב בתשובה, אין זה מצדיק לגלות לו אם הדבר ספק שמא ישבור רוחו ויקרב את מיתתו. ולדעתנו עדיפה השתיקה והעלמת האמת, חוץ ממקרים בהם אנו יודעים בודאות שהדבר לא יזיק לחולה1 .

 

1 . ראה עוד מאמרו של הרב שלמה אבינר, העמדת חולה מסוכן על מצבו, ספר אסיא ג', עמ' 340-336.

תגובת פרופ' שמעון גליק (יו"ר החטיבה הפנימית במרכז הרפואי סורוקה ב"ש) למאמר זה מובאת להלן. - העורך