מבוא

בשנים האחרונות חלה התפתחות מהירה והתעניינות מרובה בכל העולם בתחום הנקרא "אתיקה רפואית". ענף זה בא ליישם תויות ועקרונות מוסריים כלליים לבעיות רפואיות קליניות ומחקריות. יישום זה בא משטחי מדע רב-מקצועיים: רפואה, דת, פילוסופיה, משפט, היסטוריה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. בשנים האחרונות נוסדו מכוני מחקר והוראה באתיקה רפואית; הענף הוכר כמקצוע הוראה מוגדר בבתי-ספר לרפואה; התפתח מקצוע מיוחד בבתי-חולים - אתיקאי, היינו יועץ בענייני אתיקה רפואית מעשית; התפתחה ספרות מקצועית ענפה; וכן עדים אנו להתעניינות צבורית רחבה בנושאים שונים בתחום האתיקה הרפואית. סבות רבות חברו יחדיו וגרמו להתעניינות המרובה הזאת ולא כאן המקום לפרטם.

אמנם ברכה רבה יש בעסוק זה, שכן הוא מביא לרגישות נכונה ביחסי חולהרופא, מחדד ומבהיר את הבעיות המוסריות הכרוכות בעבודה רפואית מודרנית, ואף מציע פתרונות מסויימים לחלק מהבעיות הקשות. אך יחד עם זאת, דרכי הדיון והמסקנות שאליהם מגיעים החוקרים בתחום זה, לא תמיד עומדים בבקורת המוסר וההלכה היהודיים. בשנים האחרונות עדים אנו להתפתחות תורה מוסרית-חברתית חדשה המעלה את עקרון האוטונומיה וחופש הבחירה של החולה מעל כל הערכים האחרים. קיימת נסיגה בולטת מערכי-יסוד כמו ערך החיים וערך גמילת-חסד והטבה לזולת, ובמקומם מדברים על חירות הפרט לעשות ככל העולה על רוחו (כל עוד אין הוא פוגע בזולתו) מכוח התפיסה שאדם הוא בעלים על גופו, מדברים על איכות חיים כערך חשוב יותר מערך החיים, ומדברים על אושר והנאה של הפרט או של הרוב כמטרה סופית, המצדיקים דחיית ערכים מוסריים, שעלולים לכאורה להפריע בהשגת מטרות אלו. תורות אלו התפתחו בעיקר בארה"ב, וניתנו לכך סבות היסטוריות וחברתיות אחדות. אכן, גישות אלו, בעיקר בצורתן הקיצונית, מעוררות ספקות רבים ביחד לצדקתם המוסרית, ויש כיום מיעוט חשוב בין הוגי הדעות האמריקאיים הרוצים לשוב ולחזק את הערכים המוסריים הבסיסיים מקדמת דנא.

אכן, לפי השקפת היהדות הנאמנה מהווה האתיקה הרפואית חלק אינטגרלי ובלתי-נפרד ממערכת ההלכה ומחשבת ישראל. ההלכה, שהיא עמוד המוסר וההנהגה על פי תורת ישראל, קובעת אמות-מידה התנהגותיות ברורות ומפורטות בכל השאלות העומדות על הפרק, ובתוכם גם בשאלות רפואיות. חלק נכבד מההשקפות המחודשות של האתיקאים, המובילות לנגיסה ודחייה של ערכי יסוד מוסריים בולטים, אינם מקובלים ביהדות. החינוך היהודי והדרישה של מוסר היהדות היא להעלות את האדם למדרגה מוסרית נעלה, ולא להשאירו לבחירה חפשית על פי יצרים חולפים ומזדמנים. האושר והשמחה הם ערכים חשובים ביהדות, אך רק כאמצעים להשגת מטרות נעלות יותר, ולא כמטרה סופית בפני עצמה. אי לכך, לא מקובלת ביהדות התפיסה המעניקה לחופש הפרט מעמד עילאי, העומד מעל לכל ביקורת מוסרית. אדרבה, כל פרט מחוייב במערכת ערכים על פי התורה וההלכה, וכל ישראל ערבים זה בזה ומחוייבים במצות תוכחה, שמטרתה להביא כל אחד ואחד לדרגת שלמות והשלמה עצמית ככל האפשר.

רבים מהרופאים והחולים מתלבטים מאד בפתרון הבעיות המוסריות וההלכתיות שהרפואה המודרנית מציבה בפניהם, ועל כן ישנה חשיבות עילאית להביא בפניהם ידע רפואי-הלכתי מקורי בכל שאלה העומדת על הפרק. כפי שראינו, קיימים הבדלים מהותיים בגישה ובפתרון של הבעיות הנידונות בין ההלכה לבין האתיקה הכללית, ועל כן קיימת חשיבות רבה בהצגת עמדת ההלכה ומחשבת ישראל בנושאים אלו בפירוט ובהרחבה.

ואמנם, בשנים האחרונות עדים אנו לשגשוג רב בספרות ההלכתית-רפואית, וכמעט שאין ספר או כתב-עת הלכתי שלא נכללים בו ענינים בתחום הרפואה וההלכה. הדבר מעיד על התגברות הרצון של העוסקים ברפואה לדעת את דרך התורה וההלכה, ולצעוד בנבכי האתיקה הרפואית בדרך סלולה ונכונה ברוח ישראל סבא.

להלן רשימה של ספרי אסיפה וכתבי עת, המוקדשים באופן בלעדי לעניני רפואה והלכה:

ספרים בעברית [לפי זמן הופעתם]

מדרש הרפואה, כינוס כל מאמרי חז"ל בתלמודים, מדרשים וזוהר על עניני רפואה עם ביאור קצר, ג' חלקים, משה פרלמן, תל-אביב, תרפ"ו-תרצ"ד

הרפואה והיהדות, מחקר השוואתי והיסטורי על יחס הדת היהודית לרפואה, הרב ד"ר עמנואל יעקובוביץ (תרגום מאנגלית ע"י גאולה בת-יהודה), ירושלים, תשכ"ו

דרך ישראל ברפואה, ייחודה המוסרי ממקור ישראל, ד"ר דוד מרגלית, ירושלים, תש"ל.

לרפואה שלמה, דיני רפואה לחולה לרופא ולמטפלים, הרב ברוך ישר (שליכטר), ירושלים, תשל"ג.

יקרא דחיי, הלכות בקור חולים, הרב חיים ברנשטין, בני ברק, תשל"ד

לב אברהם, הלכות רפואה לחולה ולשמשיו, ב' חלקים, ד"ר אברהם-סופר אברהם, ירושלים, תשל"ו-תשל"ח

מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים, לשבת ולמועדים, הרב יהושע י. נויבירט, ירושלים, תשל"ו

מדריך רפואי לפי המסורת היהודית, אוסף מאמרים על הגישה היהודית לבעיות רפואיות מודרניות, העורך פרופ' ל. וישליצקי, ירושלים, תשל"ז

הלכות רופאים ורפואה, על פי שו"ת ציץ אליעזר להגרא"י וולדינברג, ד"ר אברהם שטינברג, ירושלים, תשל"ח

נשמת אברהם, הלכות חולים רופאים ורפואה, ג' חלקים על ד' חלקי שולחן-ערוך, ד"ר אברהם-סופר אברהם, ירושלים, תשמ"ג-תשמ"ו

הרפואה במקורות, ליקוט מאמרים בעניני רפואה מהתנ"ך, ספרות חז"ל, רמב"ם וראשונים, מנחם אסף, ירושלים, תשמ"ג

תורת היולדת, הרב יצחק זילברשטיין וד"ר משה רוטשילד, מהדורה שניה, בני ברק, תשמ"ז

מעשה חושב, ח"ב, שאלות ותשובות, בירורים ומחקרי הלכה בעניני רפואה בשבת, הרב לוי יצחק היילפרין, ירושלים, תשמ"ז

אנציקלופדיה הלכתית-רפואית, כרך א', ד"ר אברהם שטינברג, ירושלים, תשמ"ח

ספרים באנגלית

-H. J. ZIMMELS, LON,MAGICUkNS, THEOLOGIANS AND DOCTORS 1952,DON

-MEDICAL ETHICS, IMMANUAL JAKOBOVITS, NEW JEWISH 1957,ND ED2;1959,YORK

MERITAL RELATIONS, BIRTH CONTROL AND ABORTION W JEWISH 1968,LAW, DAVID M. FELDMAN NEW-YORK -MODERN MEDICINE AND JEWaH LAW, FRED ROSNER, NEW 1972,YORK

,(JEWBH BIOETHICS, FRED ROSNER & J. DAVID BLEICH )EDS 1979,NEW-YORK

MEDICAL HALACHAH FOR EVERYONE, ]TRANSLATION OF LEV 1980,AVRAHAM[, ABRAHAM S. ABRAHAM, JERUSALEM JEWBH MEDICAL LAW ]TRANSLATION OF HILCHOT ROF'IM 1980,U'REFUAH[, AVRAHAM STEINBERG, JERUSALEM 1984,JIaIABM AND HEALING, J. DAVID BLEICH, NEW-YORK -MEDICINE IN THE MaHNEH TORAH OF MAIMONIDES,FRED ROS 1984,NER, NEW-YQRK

.TH EDmON, DAVID M6,COMPENDIIIM ON MEDICAL ETaCS

"19,(FELDMAN ~ FREDROSNER, )EDS.IN THE JEWaH TRADmON,DAVID M MEDICINE HEALTH IN

1986,FELDMAN, NEW-YORK

-AVRA,ERSECTIVE COLLOQUnIM ON MEDICAL ETHICS - JEWaH " 1989,(HAM STEINBERG, )ED

כתבי עת וקבצים מיוחדים לרפואה והלכה

אסיא, מאמרים תמציות וסקירות בעניני רפואה והלכה, רבעון בהוצאת המכון ע"ש ד"ר פ. שלזינגר ז"ל לחקר הרפואה על פי התורה, ליד המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים. החוברת הראשונה יצאה לאור בשנת תש"ל ועד כה יצאו לאור מ"ד חוברות. המייסד והעורך הראשון היה ד"ר אברהם שטינברג, והחל מחוברת ל"א העורך הוא הרב ד"ר מרדכי הלפרין

ספר אסיא, קובץ מאמרים תמציות וסקירות בעניני רפואה והלכה, בהוצאת המכון ע"ש ד"ר פ. שלזינגר ז"ל לחקר הרפואה על פי התורה, ליד המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים, הכרך הראשון יצא לאור בשנת תשל"ו בעריכת ד"ר אברהם שטינברג, ומאז יצאו ו' כרכים. החל מהכרך החמישי העורך הוא הרב ד"ר מרדכי הלפרין

בשבילי הרפואה, הרפואה לאור ההלכה והשקפת היהדות, בהוצאת בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו, נתניה. החוברת הראשונה יצאה לאור בשנת תשל"ט ומאז יצאו לאור ט' חוברות. מרכז המערכת הוא הרב חיים יעקב שוורץ

הלכה ורפואה, קובץ הלכה בעניני רפואה, בהוצאת מכון רגנשברג, ירושליםשיקגו. הכרך הראשון יצא לאור בשנת תש"מ ועד כה יצאו לאור ה' כרכים. העורך הוא הרב משה הרשלר

הרפואה לאור ההלכה, מחקרים וברורים בנושאים שונים ברפואה שנידונו בספרות ההלכה, בהוצאת המכון לחקר הרפואה בהלכה, ירושלים. הכרך הראשון יצא לאור בשנת תש"מ ועד כה יצאו לאור ארבעה כרכים ומספר חוברות מיוחדות, בעריכת חברי המכון

לרשימה מכובדת זו מצטרף הקובץ שלפנינו, אשר הכרך הראשון שלו יצא לאור בשנת תשמ"ו בעריכת הרב מרדכי הלפרין, בהוצאת מכון שלזינגר וקרן עמק הלכה, ירושלים.

בקובץ שלפנינו מכלול מאמרים בענינים שונים בתחום הרפואה וההלכה, המקובצים בארבעה שערים: הרפואה בשבת; הרפואה והצבור; עקרות ופוריות; סביב המות.

ראוי לציין, שחלק מהנושאים הנידונים בקובץ זה הם חדשים במהותם, וטרם נידונו מעל במות הלכתיות אחרות.

תקוותנו ותפילתנו שקובץ זה יוסיף נופך וירבה דעת להבנת הבעיות המוסריותהלכתיות הקשות שמציבה בפנינו הרפואה המודרנית, ויסייע בידי החולים והרופאים כאחד לפתור שאלות אלו בדרך התורה ומחשבת ישראל.

אפריון נמטיה להאי גברא רבא ויקירא, הרב יוסף מרדכי בוימל שליט"א, על מאמציו הרבים בהוצאת קובץ זה לאור, וכמעשיו בעבר בהוצאת קובץ א' כן ממשיך היום בהמשך עבודת הקודש בהוצאת הקובץ הנוכחי.

ד"ר אברהם שטינברג

העורך