סימן מג  דין איך להתנהג בתפילין בהכנסו לבהכ"ס

 

סעיף ט  מותר (א) לרופא ליקח עביט של מי רגלים בידו ותפילין בראשו, ובעל נפש יחמיר לעצמו.

 

נשמת אברהם

 

              (א) לרופא ליקח. לבדוק בו החולה וא"צ לחלוץ אז התפילין, ועובדא הוי ברופא וה"ה בכל אדם[1]. אולם הציץ אליעזר[2] מביא ראיה מהלבוש שמדובר דוקא ברופא, וז"ל הלבוש : רופא הרגיל לראות עביטין של מי רגלים של חולים, מותר ליקח העביט בידו לראותו ותפילין בראשו, שהרי אינו נוגע אלא בכלי ואין שייך בו משום בזיון תפילין כיון שמלאכת רפואתו היא בכך, ומ"מ בעל נפש יחמיר על עצמו.

 

 

[1] מ"ב ס"ק כז.

[2] חי"ג סי' ח.