סימן קב  שלא להפסיק כנגד המתפלל

 

סעיף ב  יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל (א) חלוש, מותר.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) חלוש. ר"ל שידוע שהוא חלוש וא"א לו לעמוד ולכך מותר לו לישב דחולשתו מוכחת עליו שמפני כך ישב. ודוקא לישב בצד המתפלל הא לפניו יש מחמירין אף בחלוש[1], אולם הפמ"ג כתב דמסתימת הפוסקים לא משמע כן[2].

 

 

[1] מ"ב ס"ק י בשם הא"ר.

[2] שעה"צ ס"ק יד.