סימן קטז  פירוש ברכת רפאנו

 

סעיף א  רפאנו ה' ונרפא, אע"ג דהכתוב ליחיד אין מכנין אותו לרבים, ה"מ בזמן שמתכוין לקרות, אבל כשאומר אותו (א) דרך תפלה ובקשה, מותר. ומ"מ אם אומר מזמור שלם, אסור לשנות מלשון יחיד לרבים, או להיפך.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) דרך תפלה. ויכול להתפלל על חולים ברפאנו ויאמר רפא נא פב"פ רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, וה"מ שלא בפניו, אבל בפניו א"צ להזכיר שמו[1] . כתב הברכ"י ששמע מפום רבנן קשישי שהיו מתפללים בברכת רפאנו וכן פסק הא"ר, אמנם בשו"ת מהר"י מלכו[2] כתב שטפי עדיף להתפלל על החולה בברכת שומע תפלה, דהיינו שיכוין במחשבתו על החולה בברכת רפאנו ויתפלל עליו בפירוש בשומע תפלה, ועיין בשעה"צ[3]. ועיין להלן סי' קיט ובדברינו שם.

                  ועיקר הכוונה לבקש מאת אלקינו שירפא אותנו רפואה שלימה כדי שנהיה בריאים וחזקים לעסוק בתורה כראוי ולשמור כל המצות[4], ועי' בטור סי' קנה.

 

 

 

[1] מ"ב ס"ק ג.

[2] סי' קט, מובא בשע"ת כאן ובכף החיים סי' קיט ס"ק א.

[3] כאן ס"ק ה.

[4] אליהו זוטא על הלבוש סי' קטו.