הלכות דברים הנוהגים בתוך הסעודה

 

סימן קסט  דין שמש הסעודה

 

סעיף ב  (א) לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך. ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) לא יתן. עיין לעיל סי', קסג סע' ב ובדברינו שם.