סימן רכה  דיני ברכות שהחיינו

 

סעיף ט  הרואה את החיגר ואת הקטע ואת הסומא ומוכה שחין והבהקנין, והוא מי שמנומר בנקודות דקות, אם הם ממעי אמם, מברך משנה הבריות, ואם נשתנה אחר כך, מברך דיין האמת. ויש מי שאומר דדוקא על מי שמצטער עליו, אבל על עכו"ם אינו מברך, ואינו מברך אלא (א) פעם ראשונה, שהשינוי עליו גדול מאד. הגה  ויש אומרים משלשים יום לשלשים יום.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) פעם ראשונה. ולפי מה דקי"ל ספק ברכות להקל, היה ראוי לפסוק כדעת מרן לברך בפעם ראשונה. וכתב הח"א כלל סג סע' א דאין אנו נוהגין לברך ברכות אלו דאין מברכין אלא בפעם ראשון שהשינוי גדול עליו, וכיון שאנו רגילין תמיד בזה, אין לנו שינוי גדול יעו"ש, ומ"מ נ"ל דיש לברך בלי שם ומלכות[1]. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: יש להזהר דהאיש שבגללו מברכים לא ירגיש בכך כי זה גורם לו צער.

 

 

[1] כף החיים ס"ק סה.