סימן שב  דיני ניקוי וקפול הבגדים בשבת

 

סעיף ג  מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום. ודוקא באדם (אחד) ובחדשים שעדיין לא נתכבסו, ולבנים ואין לו להחליף, ואם חסר אחד מאלו התנאים אסור. ויש מי שאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל ענין,  (א) ונראין דבריו.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) ונראין דבריו. מציעין את המטות מלילי שבת לשבת (כדי לישן עליהם או כדי להסב עליהם למחר [1]), ולכתחלה טוב יותר שיציע מע"ש, אבל אין מציעין משבת למוצאי שבת, ומ"מ אם המטה עומדת בביתו והוא דבר מגונה ובזיון לשבת שיעמוד כך, מותר להציע דמקרי צורך שבת[2]. לכן בבתי חולים אין לאחות להציע מיטת חולה אם ברור שלא ישתמשו במטה עד מוצאי שבת. ואם שוכבים חולים אחרים באותו חדר, מותר[3]. וכן במקומות שצפויים תמיד שיכול להגיע חולה חדש בשבת, כגון בחדר מיון וביחידות לטפול נמרץ, גם מותר להציע את המטות כדי שיהיה אפשר לקלוט חולה כזה מיד, ואפילו בחדר בודד. ותיזהר לא לנקות את המטה אלא רק תכסהו בסדין נקי. אולם אם חייבים מטעמי בריאות לנקותו עבור חולה שיבו"ס, תעשה זאת במטלית של ניילון.

 

 

[1] שעה"צ ס"ק כב.

[2] מ"ב ס"ק יט.

[3] מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.