סימן שיב  הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת

 

סעיף ח  (א) למשמש בברזא בפי הטבעת דינה כצרור, שלא יאחזנה אלא בב' אצבעותיו. ואסור לצאת בברזא אפילו תחובה כולה בגוף.

 

נשמת אברהם

 

  (א) למשמש. עיין לקמן סי' שכח סע' מט, ומה שכתבנו שם לגבי שימוש בפתילות ובחוקן.