סימן שכב  דין נולד בשבת

 

סעיף ה  מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם ולהניף בהם לחולה, ומוללו להריח בו, (א) אחד קשים ואחד רכים.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) אחד קשים. המחתך עור או כל דבר שאדם מחתך ומקפיד על מדתו וכו' כיון שמקפיד על מדת ארכו ורחבו וחותך בכוונה חייב, אבל החותך דרך הפסד או בלא כוונה למדתו אלא כמתעסק או כמשחק פטור. ודבר שדרכו לחתכו דוקא בכלי אין חייב כ"א בכלי ודבר שדרכו להפרידו ביד חייב ג"כ אפילו ביד ומסתברא דאיסור דרבנן יש בכל גווני[1]. ולכן, אסור לחתוך תחבושת שהיא גדולה מדי וגם אסור לחתכה כדי לקשור קצותיה, אלא יכרוך אותה כולה על הפצע[2]. וכן אסור לחתוך איספלנית (פלסטר) לחתיכות או לקורעה

לחתיכות[3]. ועיין גם להלן סי' שלא סע' ו.

 

 

[1] מ"ב ס"ק יח ועיין גם בביה"ל ד"ה אחד.

[2] שש"כ פל"ה סע' כא.

[3] עיין סי' שמ סע' יג ובמ"ב ס"ק מא. שש"כ שם סע' כג.