סימן תע  שהבכורות מתענין בערב פסח

 

סעיף א  (א) הבכורות מתענין בערב פסח, בין בכור מאב בין בכור מאם. ויש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענה (ואין המנהג כן).

 

נשמת אברהם

 

                  (א) הבכורות מתענין. ואם חש בראשו או בעיניו אין צריך להתענות, וכן נראה עוד דבאדם שהתענית קשה לו, ואחר התענית אינו יכול לאכול רק דברים קלים ובשיעור מועט מאד, וקרוב הדבר שעי"ז לא יוכל לקיים אכילת מצה ומרור ושתיית ד' כוסות כתיקונם, מוטב שלא להתענות, כדי שיקיים מצוות הלילה כתיקונם, ומ"מ בזה ובזה טוב יותר שיאכל רק מיני תרגימא[1].

 

 

 

[1] מ"ב ס"ק ב. ועיין גם בשו"ת החיד"א סימן ב ובשו"ת האלף לך שלמה או"ח סי' שטז.