הלכות פסח

 

סימן תעב  דיני הסיבה וארבע כוסות

 

סעיף י  מי שאינו שותה יין (א) מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות.

 

נשמת אברהם

 

                (א) מפני שמזיקו. חולה סכרת (וה"ה אדם בריא [1] יכול לצאת ידי חובתו בשתיית ארבע כוסות של מיץ ענבים. כל 100 סמ"ק מיץ ענבים יש בה פחות מ- 70 קלוריות. לכן יכול לצאת ידי חובתו אם הוא שותה 3 כוסות הראשונות רוב רביעית כל אחת, והאחרונה רביעית שלם [2]. יוצא שאם הוא שותה 45 סמ"ק (דהיינו 32 קלוריות) כל פעם (דהיינו רובו של 86 סמ"ק [3] בשלוש הכוסות הראשונות ו- 90   סמ"ק (רהיינו 63 קלוריות) לכוס הרביעי, הכל יסתכם בכ- 160 קלוריות. וכתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: הייתי מציע שגם בכוס הרביעי ישתה רק כמלוא לוגמיו, וכנ"ל בשאר כוסות, ולגבי ברכה אחרונה לסמוך על מה שמוציאים אותו ידי חובתו המסובין עמו, עיין סי' ריג מ"ב ס"ק ט, עכ"ל. ומכיון שגם חייב לאכול כמה כזיתים של מצה (כשכל מצה מכונה יש בה כ- 100 קלוריות), יאכל פחות קלוריות מהרגיל בתוך הסעודה (כגון תפוחי אדמה, אורז, וכו'). כל זה בחולה שמטופל ע"י דיאטה או כדורים או מנה או שתיים של אינסולין ליום (במנות קבועות מראש). אך חולה שמזריק לעצמו זריקות מרובות של אינסולין או מקבל אינסולין בדרך משאבה, ולכן בודק את רמת הסוכר בדם כמה פעמים ביום ולפי זה מווסת את מינון של כל זריקה וזריקה, יכול לאכול את המצה ולשתות את המיץ ענבים כרגיל ויצטרך להזריק כמות קצת יותר גדולה של אינסולין בלילה לפי רמת הסוכר.

                וראה לעיל סי' שטז ס"ק א לגבי טיפול באינסולין בשבת ויום טוב.

 

 

[1] מ"ב ס"ק לז.

[2] עיין במ"ב ס"ק ל.

[3] עיין בשו"ע סי' רעא סע' יג דרובו של רביעית הוא כמלא לוגמיו ובביה"ל שם ד"ה של,

                כותב דלפי הדעה שהתקטנו הביצים, שיעור כמלא לוגמיו אינו עולה כי אם עד

                קרוב לשליש הכוס ע"כ. ולדעת החזו"א רביעית הוא כלי המחזיק 150 סמ"ק, ראה

                ספר שיעורין של תורה סי' יח.