סימן תקמה  דיני אבלות בחול המועד

 

סעיף כ  אם עשרה ימים אחר החג שמע שמת לו מת בערב החג, אע"פ שאם נמנה שעה אחת לפני החג שבעה ושבעת ימי החג ויום שמיני עצרת כ"א ועשרה ימים אחרים הרי ל"א, אין לזה דין שמועה רחוקה אלא דין שמועה קרובה (א) שאין הרגל עולה למי שלא נהג אבילות קודם לו כלל, וכל שכן למי שלא היה יודע שמת לו מת.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) שאין הרגל עולה. ומ"מ יולדת שמת לה מת שחייבת להתאבל עליו, וה"ה שאר חולה, וא"א להן להתאבל מחמת חלישותן, כיון שהן ידעו מזה אך מחמת אונס א"א להן לנהוג אבילות, והרגל פגע בתוך ז', בטל מהן גזירת שבעה, וה"ה לענין שלושים[1]. ואם לא ידעו או לא היו שפויים בדעתן, צריכים לנהוג שבעה לכשיבריאו, אם הם עדיין תוך שלושים ימי האבלות[2].

 

 

[1] מ"ב ס"ק נג בשם שו"ת שבות יעקב ח"א סי' פח ושו"ת חת"ס סי' שמב מובא בפ"ת יו"ד סי'

שצו ס"ק ג.

[2] ערוה"ש יו"ד שם סע' ג וסי' שלז סע' ג; שו"ת שבות יעקב שסו שו"ת ציץ אליעזר ח"ד רמת

רחל סי' כו.