הלכות תשעה באב

 

סימן תקנד  דברים האסורים בת"ב

 

סעיף ו  חיה כל שלשים יום, וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד, דבמקום חולי (א) לא גזרו רבנן. הגה ומיהו נוהגין להתענות כל זמן שאין להם צער גדול שהיה לחוש לסכנה, והמיקל לא הפסיד.

 

נשמת אברהם

                               

                (א) לא גזרו רבנן. חולה שאין בו סכנה שחייב על פי פקודת רופא להמשיך ולקחת כדורים בתשעה באב ואינו מסוגל לבולעם בלי לגימת מים, שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שמותר לו לשתות מעט מים שיספיקו לבליעת הכדורים, ואין צורך לפגום במים כפי שבמואר להלן סי' תריב ס"ק א. ושמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שמותר כיון שבמקום חולי לא גזרו רבנן. ועיין להלן סי' תריב ס"ק ב.