סימן תריד  דיני סיכה ונעילת הסנדל

 

סעיף ג  החיה, כל שלשים יום (א) מותרת לנעול את הסנדל, והחולה כיוצא בה, אף ע"פ שאין בו סכנה, וכן מי שיש לו מכה ברגליו.

 

נשמת אברהם

 

                (א) מותרת לנעול את הסנדל. כותב הגרש"ז אויערבאך שליט"א [1]: נראה דאונן בתשעה באב אם יחלוץ נעליו יקשה עליו מלהתעסק בצרכי המת, מותר בנעילת הסנדל, וה"ה במי שנעשה אונן תוך ימי אבלו ועי' בתוס' מו"ק כג ע"ב ד"ה ואינו, וצ"ע לענין יום הכפורים במי שיש לו דין אונן כגון במחשיך על התחום בצרכי קבורה (עי' שו"ע או"ח סי' עא סע' ב) אם מותר בנעילת הסנדל. אך בזמננו דאיכא מנעלים מותרות שהן טובות ממש כמו של עור אפשר דאסור בנעילת סנדל של עור, וכמו כן צ"ע לענין יולדת דמדינא מותרת בנעלים של עור כל ל' יום לאחר לידתה כמבואר בשו"ע סי' תריר סע' ג, אם היתר זה איכא גם בזמננו וכנ"ל, עכ"ל.

                               

 

[1] מנחת שלמה סי' כה אות ח.