סימן תרנב  זמן נטילת לולב

 

סעיף ב  (א) אסור לאכול קודם שיטלנו, ואם שכח ואכל ונזכר על שלחנו ביום הראשון, שהוא מן התורה, יפסיק, אפי' יש שהות ביום ליטלו אחר שיאכל, ומיום ראשון ואילך, אם יש שהות ביום לא יפסיק ואם לאו, יפסיק. הגה ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו, אפי' ביום ראשון א"צ להפסיק בדאיכא שהות ביום.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) אסור לאכול. עיין מה שכתבנו בסי' תקפה סע' א. וטעימא בעלמא מדינא שרי מ"מ אין להקל בזה אם לא לצורך גדול[1], ועיין בסי' תקפה שם לגבי שיעור טעימא.

 

 

[1] מ"ב ס"ק ז.