סימן ב  אם שחיטת עכו"ם ומומר כשרה

 

סעיף ז  מומר לערלות, דינו כמומר לעבירה אחת. ואם אינו ערל אלא מפני שמתו אחיו מחמת מילה, (א) הרי הוא כשאר ישראל כשר.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) הרי הוא כשאר ישראל כשר. כותב הש"ך [1]: והיינו בשגם עכשיו שהוא גדול אינו מניח למול מיראתו פן ימות גם הוא כאחיו, אבל אם אין שם יראה ואפ"ה אינו מל, ה"ל מומר לערלות, עכ"ל. וראה להלן סי' רסג ס"ק ד, מה שכתבנו לגבי מי שסובל ממחלת הימופיליה.

 

 

[1] ס"ק כא.