סימן מ  דיני טריפת הלב

 

סעיף ה  (א) ניטל הלב, בין ביד בין מחמת חולי, טריפה.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) ניטל הלב. עיין בדברינו לקמן סי' רנב ס"ק ב, לגבי השתלת לב.