סימן קעו  איזהו השכרה מותרת ואיזו אסורה

 

סעיף ג  מקום שנהגו לשכור הספינה וליטול שכרה ואם נשברה שמין לו מה שפחתה ומשלם יתר על שכרה, הרי זה מותר. וכן (א) מותר להשכיר סיר של נחושת וכיוצא בו ונוטל השכר ודמי מה שפחת ממשקלו, וכן כל כיוצא בזה. הגה י"א דוקא כלים כאילו דאפילו מה שנשאר נפחת קצת ובעד זה נוטל שכר ולכן אם נשבר משערין כמה היה שוה בשעת שבירה.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) מותר להשכיר סיר. עיין בט"ז [1]. ומותר להשכיר כלים רפואיים בתשלום גם אם כל האחריות על השוכר, ואין בו איסור ריבית כיון שבכלים אלה יש פחת בשעת השימוש. וכן א"ל מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

 

 

[1] ס"ק א.