הלכות חוקות העובדי כוכבים

 

סימן קעח  שלא ללבוש במלבושי עובדי כוכבים

 

סעיף א  אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים (ולא מדמין להם). ולא ילבש מלבוש המיוחד להם ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע. ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים. הגה אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו. וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא (א) רופא אומן, מותר ללובשו. וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר. לכן אמרו שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) רופא אומן. ופשוט שאם יש בו שעטנז או חשש שעטנז שאסור ללובשו. והדבר עלול לקרות כשהאדם מקבל את תוארו הרפואי וכו', וצריך ללבוש מעיל מיוחד עבור הטקס.