סימן רלד  מתי האב והבעל מפירין ומתי מפירין שניהם יחד

 

סעיף כה  הבעל, (או האב), יכול להפר בלא שמיעה אם הוא פקח, (א) אבל אם אינו שומע והוא מדבר, אינו יכול להפר. הגה ויש חולקין דאף פקח אינו יכול להפר, עד שישמע, ומיהו אם הפר ואח"כ שמע, הוי הפרה.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) אבל אם אינו שומע. דראוי לשמוע בעינן, לאפוקי חרש שאינו שומע כלל [1].

 

 

סעיף כו  (ב) השוטה אינו מפר.

 

נשמת אברהם

 

                    (ב) השוטה. עיין נשמת אברהם או"ח סי' נה ס"ק ב.

 

 

סעיף עד  אשה שנדרה לשתות סם להתעבר, (ג) אין הבעל יכול להפר.

 

נשמת אברהם

 

                    (ג) אין הבעל יכול להפר. כותב הט"ז [2]: אע"פ שהסם קשה לגופה והעיבור מכחיש יפיה, עכ"ל. וכותב הבאר הגולה שהוא משו"ת הרשב"א ח"א סי' תקס. אך בתשובה שלפנינו ליתא.

 

 

[1] ש"ך ס"ק מב.

[2] ס"ק סו.