הלכות מילה

 

סימן רס

 

סעיף א  מצות עשה לאב למול  (א) את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה.

 

נשמת אברהם

 

                (א) את בנו. ראה בנשמת אברהם [1] מה שכתבתי בנוגע לתינוק שנולד אחרי הזרעה מלאכותית שמילתו אינה דוחה שבת. ואמר לי הג"ר עזריאל אויערבאך שליט"א שכן פסק הלכה למעשה חמיו הגרי"ש אלישיב שליט"א. ומסתברא שהוא הדין לגבי תינוק מבחנה. ועיין להלן חלק אהע"ז סי' א ס"ק ב. וראה מה שכתב הגר"ע יוסף שליט"א בהערותיו (עמ' רכו).

 

 

[1] כרך ב יו"ד סי' רס ס"ק ב.