סימן רסו איזה מילה דוחה שבת ויום-טוב

 

סעיף י  קטן שנולד כשהוא מהול ומי שיש לו שתי ערלות ואנדרוגינוס (א) ויוצא דופן ויליד בית שלא טבלה אמו עד שילדה, אע"פ שנימולים לשמונה אינם דוחים את השבת (טומטום שנקרע ונמצא זכר, מלין אותו בשבת, ויש אוסרין).

 

נשמת אברהם

 

                (א) ויוצא דופן. תינוק שנולד בניתוח קיסרי ויום השמיני שלו חל ביום-טוב שני של גלויות, שמן הדין אין מילתו דוחה יום-טוב, האם מותר למוהל מארץ ישראל הנמצא בחוץ לארץ לביקור (ושומר רק יום אחד כיום-טוב) למול את הילד ביום-טוב שני בזמנו, או האם אין לעשות כן כדי שלא יצא זלזול ביום-טוב שני (וכפי שמובא בספר יו"ט שני כהלכתו בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל [1] דאין להעדיף לקחת בן ארץ ישראל למול תינוק שנולד כרגיל ויום השמיני שלו חל ביו"ט שני, שאם נעשה כן יצא מזה זלזול ביו"ט שני). וכתב לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: אם לא כולם יודעים שנולד בניתוח קיסרי, נ"ל שמותר.

 

[1] פי"ב הערה ה. ועיין גם במה שכתב הגר"ע יוסף שליט"א בספרו לוית חן סי' צח.