הלכות חלה

 

סימן שכב  הפרש חלה שיש בין חלת ארץ ישראל לחלת חוצה לארץ

 

סעיף ג  מפרישין (א) חלה בחוצה לארץ מדברי סופרים, כדי שלא תשכח תורת חלה מישראל.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) חלה בחוצה לארץ. עיין לקמן סי' שלא ס"ק ז.