סימן שכח  דין ברכת חלה ומי ראוי להפרישה

 

סעיף ב  (א) הסומא והשכור, מפרישין חלה לכתחלה.  

 

נשמת אברהם

 

                    (א) הסומא. כותב הש"ך [1]: אע"ג שאין תורמין תרומה לכתחלה, סימן שלא סע' לב, היינו משום דחיישינן שמא יתרמו מן הרעה על היפה, אבל בחלה אין בעיסה רעה ויפה שיכוונו להפריש מן הרעה על היפה. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: וכ"ש בזה"ז שמותר להפריש מן הרע על היפה כיון דלאיבוד אזלא כמו בתרומה, עכ"ל.

 

 

[1] ס"ק ד.