• יורה דעה סימן שע"ד (עידכון)

 • סימן שעד  טומאת כהן למת מצוה לנשיא ולרבו ועל איזה מת מתאבלין

   

  סעיף ח  תינוק, כל שלשים יום ויום שלשים בכלל, אין מתאבלים עליו, אפילו גמרו שערו וצפרניו, ומשם ואילך מתאבל עליו, אלא אם כן נודע (א) שהוא בן ח'. ואי קים ליה ביה שכלו לו חדשיו, כגון שבעל ופירש ונולד חי לט' חדשים גמורים, אפילו מת ביום שנולד, מתאבלים עליו (ספק בן ט' לראשון ובן ז' לאחרון, שניהם מתאבלים עליו).

   

  נשמת אברהם

   

                      (א) שהוא בן ח'. תינוק שנולד בחודש השמיני וטופל באינקובטור ובמזון תוך-ורידי וחי ששה חודשים ומת, כותב הלבושי מרדכי [1] שלא יצא מכלל נפל, וראייתו מהגמ' יבמות פ ע"א אמר ר"א בן שמונה אין עושין בו מעשה עד כ' שנה, וא"כ לא מהני כלל רק כ' שנים דאז נתברר שהוא בן קיימא, כן פי' התוס' שם ד"ה והא. ועיין גם בכל בו על אבלות [2]. אך עיין בשו"ת ציץ אליעזר [3]שמביא בשם הדעת סופר סי' קיד שנשאל על ילד שנולד בחדש ז' ונתנו את הילד לבית החולים וחממו אותו ע"י מכונת חשמל וחי שלושה חודשים ואח"כ מת, והשיב דדינו ככל הילדים שנולדו שאפילו לא ידעינן דכלו לו חדשיו, אם שהו שלשים יום יצאו מכלל נפל ומתאבלים עליהם, וגדולה מיו פסק בשו"ת יד יצחק דאפילו בלא נגמרו שערו וצפרניו, אם שהה, יצא מכלל נפל ומתאבלים עליו, וכן בנדו"ד שחי ג"ח מכש"כ שיצא מכלל נפל, ומה שעשו תחבולה ע"י חימום חשמל, זה רק לחיזוק התינוק, ודומה לתינוק שנחלה בתוך ל' יום בחולי מסוכן ונתנו לו תרופות וסמים לאחר ל' יום מת, דודאי אינו בכלל נפל, עכ"ל ובל הציץ אליעזר. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: ואפילו בעובר שהוא רק בן ה' חדשים, אם הוא חי ל' יום לאחר שמוציאים אותו מהאינקובטור, שפיר פודים בברכה ואין ממתינים עד שיהיה בן עשרים וגם מתאבלין על תינוק כזה. והוא מפני שסומכין שהתינוק מתפתח בחום של האינקובטור כמו בבטן אמו, וכ"ש בבן ח' שיש לו שערות וצפורנים דאמרינן שרק אישתהי, ועיין במ"מ פ"א מיבום וחליצה הל' ה ובלח"מ, עכ"ל.

   

   

   

  [1] תליתאי או"ח סי' יד ס"ק ב.

  [2] עמ' 141.

  [3] ח"ט סי' כח ס"ק ח.

   

   


 • יורה דעה סימן שע"ד (עידכון)