סימן שעד  טומאת כהן למת מצוה לנשיא ולרבו ועל איזה מת מתאבלין

 

סעיף ח  (א) תינוק, כל שלשים יום ויום שלשים בכלל, אין מתאבלים עליו, אפילו גמרו שערו וצפרניו, ומשם ואילך מתאבל עליו, אלא אם כן נודע שהוא בן ח'. ואי קים ליה ביה שכלו לו חדשיו, כגון שבעל ופירש ונולד חי לט' חדשים גמורים, אפילו מת ביום שנולד, מתאבלים עליו (ספק בן ט' לראשון או ובן ז' לאחרון, שניהם מתאבלים עליו).

 

נשמת אברהם

 

                (א) תינוק. תינוק שנולד עם מום קשה ונפטר אחרי ל' יום ותינוק בריא שנהרג תוך ל' יום, אם מתאבלים עליהם או לאו, עיין לעיל סי' שה ס"ק א.