חושן משפט

 

הלכות דיינים

 

סימן א  מינוי השופטים בארץ ובחוצה לארץ

 

סעיף ב  אדם שחבל בחבירו, אין מגבים דיינים שאינם סמוכים בארץ ישראל, נזק, צער ופגם ובושת וכופר, אבל (א) שבת וריפוי מגבים. הגה וי"א שאף ריפוי ושבת אין דנין, ולא ראיתי נוהגין לדקדק בזה, רק כופין החובל לפייס הנחבל ולקנסו כפי הנראה להם, וכמו שיתבאר בסמוך סעיף ה'.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) שבת וריפוי. כותב הסמ"ע [1]: פי' מכל חבלה מגבין אותו אפילו מקטיעת ידו דאינו שכיח, מ"מ כיון דשבת וריפוי הן שייכים ג"כ בשאר מכות ופצעים השכיחים, ס"ל להרמב"ם דאין לחלק בין מכה למכה וגובין מכולן, והרא"ש ס"ל דאין גובין. ובפרישה כתבתי טעם פלוגתת הרמב"ם והרא"ש ע"ש, עכ"ל.

 

 

[1] ס"ק יא.