הלכות שותפים

 

סימן קעז  שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך או חלה

 

סעיף ב  חלה אחד מהם, אם בפשיעה (א) כגון שהלך בשלג בחורף או בחום בימות החמה וכיוצא בזה, אם יש קצבה לרפואתו, מתרפא משלו ואם אין לה קצבה, מתרפא מן האמצע. אבל אם חלה באונס, אפילו יש לה קצבה, מתרפא מן האמצע, וקודם שנתרפא יכולים לומר לו חלוק עמנו. הגה וי"א בהפך, דפשיעה בכל ענין אינו מתרפא מן האמצע, ובחלה באונס דוקא רפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע.

 

סעיף ג  במה דברים אמורים שמתרפא מן האמצע, כשהוא לבדו מתעסק באומנות והשאר בטלים ונוטלים חלק בריוח. אבל שני שותפים שמתעסקים באומנות או בסחורה, וחלה אחד מהם, אפילו באונס, מתרפא משל עצמו. הגה ודוקא שאינם ניזונין מן השותפות, אבל ניזונין מן השותפות וחלה באונס, כל רפואה שאין לה קצבה כמזונות דמיא. ואם שותף חייב לפדות חבירו, עיין לעיל סימן קע"ו סעיף מ"ח.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) כגון שהלך בשלג. כותב הסמ"ע [1]: ואין חילוק בין הלך בזמנין הללו ברגליו או ישב בעגלה, דהא זה למדו בגמ' מדאמרינן הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים ושם לא חלקו, עיין פרישה, עכ"ל. ובפרישה [2] כותב: הלך בשלג, פי' לא ישב עוד בביתו בזמן הקרירות והחום כדרך העולם אלא נשא ונתן אז כדרכו ונסע ממקום למקום, זה מיקרי פשיעה וכו', עכ"ל. ובגמ' [3] חוץ מצנים פחים, כותב רש"י: לישנא דקרא צנים פחים בדרך עקש, הצנה והקור פח ומוקש בדרך עקש כי בידו הדבר תלוי להשמר מן הצנה ויש מפרשים צנים פחים קור וחום. עכ"ל. ועיין שם בתוס' שכותבים: דהיינו קור וחום וכו', והא דאמרינן בהמקבל (ב"מ קז ע"ב) והסיר ד' ממך כל חולי. זה צינה, הכי פירושו, שיתן לך דעת לשמור מן הצינה ליתן לך בגד ללבוש וכו' ע"ש. ועיין גם בתוס' בכתובות [4] שמפרש את הגמ' בב"מ שיחם הקב"ה עולמו או יתן לו מלבושים ולא יצטרך ליזהר. ולפי זה אין זה נקרא פשיעה אם אין הוא יושב בביתו בזמן הקרירות אלא רק אם הוא יוצא ללא בגדים המתאימים למזג האויר. לעומת זאת לגבי החום כותב התוס' שם דבדרך אין אדם יכול ליזהר מן החום, אבל אם רוצה לישב בביתו יכול להזהר שישב בבית של אבנים או יכנס במרתף.

                                ועיין באור החיים על הפסוק והסיר ד' ממך כל חולי [5] שכותב פי' להיות שאינם (צנים ופחים) בידו ובאים על האדם, מבטיח שיסירם אחר שכבר באו. וכנגד חולאים הבאים בשליחות אמר לא ישימם בך. ועיין גם בדבריו על מה שכתוב כל המחלה אשר שמתי במצרים [6].

 

 

 

[1] ס"ק ד.

[2] ס"ק ג.

[3] ב"ב קמד ע"ב.

[4] ל ע"ב.

[5] דברים ז טו.

[6] שמות טו כו.