• חושן משפט סימן שנ"ט (עידכון)

 • הלכות גזילה

   

  סימן שנט  איסור גזילה אפילו על מנת להחזיר ומה נקרא גזילה

  ואיסור לא תחמוד ולא תתאוה

   

  סעיף ד  אפילו הוא בסכנת מות וצריך (א) לגזול את חבירו כדי להציל נפשו, שלא יקחנו אלא על דעת לשלם (וע"ל סי' שפ סע' ג).

   

  נשמת אברהם

   

                                  (א) לגזול את חבירו. עיין בדברינו בנשמת אברהם חיו"ד [1].

   

   

  [1] סי' קנז ס"ק ד 1.

   

   


 • חושן משפט סימן שנ"ט (עידכון)