חלק אבן העזר

 

הלכות פריה ורביה

 

סימן א  דיני פריה ורביה ושלא לעמוד בלא אשה

 

סעיף א  חייב כל אדם לישא אשה כדי (א) לפרות ולרבות וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל. הגה וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה, בלא תורה כו' ולא נקרא אדם. וכיון שנשא אשה עונותיו מתפקפקים, שנאמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מאת ד'.

 

נשמת אברהם

 

                (א) לפרות ולרבות. ראה מה שכתבתי בנשמת אברהם [1] בנושא של תינוק מבחנה (IVF). ושמעתי מהגרי"ש אלישיב שליט"א שהוא מתיר טיפול ב--IVF בתנאי שיש השגחה מלאה אך רק מביצית וזרע של הזוג. אולם אסור להשתמש בתרומת ביצית מאשה זרה כי אין הבדל בין ביצית מאשה אחרת לזרע מאיש אחר.

                ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאין שום חיוב בזוג חשוך-ילדים לעבור טיפול ב--IVF כדי לקיים מצות פרו ורבו.

 

 

[1]כרך ג אהע"ז סי' א ס"ק ה (עמ' יג).