סימן טו  איסור ערוה דאורייתא ודרבנן

 

סעיף כו  (א) אחות אשתו אסורה לו מן התורה, כל זמן שאשתו קיימת, לא שנא אם היא אחותה מן האב או מן האם, ואפילו גירש את אשתו. אבל לאחר מיתתה, מותר באחותה. (וכל המגרש, אפילו מחמת קול בעלמא, נאסר בקרובותיה).

 

נשמת אברהם

 

                                (א) אחות אשתו. עיין לעיל סי' א ס"ק ב.