סימן טז  איסור כותית ושפחה

 

סעיף ו  היו התערובת בנות, הרי שתיהן ספק שפחות והבא על כל אחת מהן הרי הולד ספק עבד. וכן (א) אם נתערב ולד עובד כוכבים בולד ישראל, מטבילין את שניהם לשם גירות, וכל אחד מהם ספק גר.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) אם נתערב ולד כותית בולד ישראל. עיין לעיל סימן ד ס"ק ו. ועיין פרטי דינים באוצה"פ [1].

 

 

[1] דף קכט ע"ב.