סימן סט  במה מתחייב האדם לאשתו ובניו

 

סעיף ב  אלו הן העשרה דברים, מזונותיה, וכסותה, ועונתה, ועיקר כתובתה, (א) ורפואתה, ולפדותה אם נשבית, וקבורתה, ולהיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה, ולהיות בנותיו ניזונות אחר מותו עד שיתארסו, ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם.

 

נשמת אברהם

 

(א) ורפואתה. ועיין בסע' ו שאם התנה הבעל (או האשה) שלא יתחייב בזה, התנאי

קיים.