סימן ע  דין חיוב מזונות אשתו ובניו ואם חייב להשכיר עצמו

 

סעיף א  כיצד חייב במזונותיה, אוכלת ושותה ממה שהוא אוכל ושותה. ואם כל בני משפחתה רגילים בגדולות, צריך להנהיגה כן, ואם אין כולם רגילים בגדולות, אינו חייב להנהיגה בכך כשאוכלת עמו. (אבל (א) כשאינה אוכלת עמו צריך להנהיגה כדרך שהיתה נוהגת בבית אביה).

 

נשמת אברהם

 

                                (א) כשאינה אוכלת עמו. כותב הבא"ט [1] בשם רש"ל סי' מה: התובעת מבעלה שיתן לה מזונות ומאכלים באותן ג' או ד' שבועות שהן אחר הלידה שדרך הנשים לשכב במטה מעת הלידה ד' שבועות ולשכור לה משרתת כדרך הנשים שלנו והבעל אינו רוצה, כייפינן ליה. עכ"ל. והיום בלידה רגילה אין מרשים לאשה לשכב אפילו יום אחד אך עדיין היא זקוקה לעזרה לעבודות בית וכו'. ועיין בנשמת אברהם חאו"ח [2] מה שהבאתי נשם מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, ועיין שם [3] מה שכתב הגרא"י וולדינברג שליט"א.

 

 

סעיף ד  הנושא אשה (ב) ואח"כ נשתטית, חייב לזונה ולרפאה (ע"ל סי' קי"ט סעיף ו' שכתב  להיפך).

סעיף ו  מי שנשתטה או נתחרש, פוסקין לאשתו תכשיט (ומפרנסין את אשתו מנכסיו).

 

נשמת אברהם

 

                                (ב) ואח"כ נשתטית. כותב הח"מ [4]: ואינו פטור אלא במגרש וזו שנשתטית אינו רשאי לגרשה ואעפ"י שאינה בת מלאכה חייב לזונה, עכ"ל. וכן עיין בב"ש [5]. ועיין לקמן סי' קיט ס"ק א.

 

 

 

 

סעיף יב  האשה שיצאה מבית בעלה והלכה לבית אחר, אם באה מחמת טענה שהוא בשכונה שיוציאו עליה שם רע וכיוצא בזה, חייב לזונה שם אם תבעה מזונות, אבל אם לא תבעה, מחלה על מזונות דלשעבר. הגה וה"ה אם היתה לה קטטה עם בעלה ולא מתדר לה עמו, והמניעה ממנו, ולותה למזונות, צריך לשלם, אבל אם המניעה ממנה, א"צ לשלם, דאין האיש חייב במזונות אשתו אלא כשהיא עמו. ודוקא שבעלה בעיר, אבל אין בעלה בעיר אין נפקותא אם הלכה לבית אביה; ואם משום מלאכות הבית, אם היתה חולה פשיטא דחייב, (ג) דחולה לאו בת מלאכה היא; ואם אינה חולה, מנכה לה ממזונותיה כפי מה שצריך לשכור מי שעושה לו המלאכות קטנות שבבית, אבל אינה מפסדת משום זה מזונותיה, רק מחמת מעשה ידיה אם בת מלאכה. ובמקום שחייב לה מזונות, אע"פ שבעלה הכריז שלא ילוה לה אדם, והוא בעיר ולא תבעתו בדין, ולותה, חייב לשלם, דלאו כל כמיניה. והוא דלא ספקה במעשה ידיה.

 

נשמת אברהם

 

                                (ג) דחולה לאו בת מלאכה היא. כנראה שמדובר רק על חולה ששוכבת או שלא מסוגלת לעבוד כגון שמשותקת בצד אחד של הגוף וכו'.

 

 

[1] ס"ק א.

[2] סי' רסג סוס"ק ד.

[3] עמ' שמא.

[4] ס"ק יד.

[5] מ"ק ט.